سالن های مختص آقایان

الف-شعبه شماره 1(شمال): سالن ورزشی رازی واقع در خیابان ولی عصر-بالاتر از ساختمان اسکان-جنب خانه معلم
روزهای برگزاری:پنجشنبه 15/30 لغایت20 و جمعه 9/30 لغایت 15/30
تلفن تماس مسئول ثبت نام: آقای علی روزیخواه 09122906255
ب-شعبه شماره 2(مرکز): سالن ورزشی شهید گلاب واقع در میدان فلسطین-خیابان مطهری-خیابان سرپرست
روزهای برگزاری:پنجشنبه 14/30 لغایت 17/30 و جمعه 9 لغایت 12
تلفن تماس مسئول ثبت نام: آقای کریم حمد خدا 09307724060
ج-شعبه شماره 3(غرب): سالن ورزشی خلعتبری واقع در بلوار فردوس غرب-بهار شمالی-منوچهری غربی-بن بست عترت-هنرستان پاپلی خلعتبری
روزهای برگزاری:روزهای پنجشنبه 15 لغایت 19/30 و جمعه 9 لغایت 14
تلفن تماس مسئول ثبت نام: آقای علی انصاری 09122873056