سالن های مختص بانوان

الف-شعبه شماره 1(شمال): سالن ورزشی برادران سلیمانی واقع در تجریش -شریعتی-برادران واعظی (خیابان اسدی سابق)سالن برادران سلیمانی
روزهای برگزاری:شنبه تا چهارشنبه 16 لغایت 17/30
تلفن تماس مسئول ثبت نام : آقای صالحی 09191786606
ب-شعبه شماره 2( شمال): سالن ورزشی شهدای هفتم تیر واقع در ولی عصر بالاتر از تقاطع میرداماد جنب آمو.ش وپرورش منطقه 3
روزهای برگزاری: شنبه دوشنبه 16/30 لغایت 18
تلفن تماس مسئول ثبت نام:آقای صالحی 09191786606